RAI-arviointi

RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. RAI:n avulla saadaan tietoa asiakkaan tarpeista ja voimavaroista, joiden perusteella hoitosuunnitelma voidaan laatia. Systemaattinen RAI-arviointi parantaa ja ylläpitää hoidon laatua.

Suomessa ryhdyttiin ensimmäisen kerran hyödyntämään RAI-arviointivälineitä iäkkäiden palvelu- ja avuntarpeiden arvioinnissa sekä hoitosuunnitelmien laatimisessa tasan 20 vuotta sitten. Diakonissalaitos on ollut aktiivisesti ensimmäisten mukana RAI-menetelmän käyttöönoton kehittämisessä. Diakonissalaitos ja Folkhälsan liittyivät vuonna 2000 mukaan Stakesin (nyk. THL) pilottiprojektiin, jonka tarkoituksena oli kartoittaa ja ymmärtää paremmin ikäihmisten tarpeita ja palveluiden kehittämistä.

RAI ohjaa toimintaamme

Laadun kuvaajien on oltava luotettavia ja vertailukelpoisia. Laadun mittaamisen välineinä Hoivalla käytetään RAI-järjestelmän laatuindikaattoreita. Laatuindikaattoreilla seurataan yksittäisen yksikön ja koko Hoivan hoitotyön laatua.

Hoivan Ikääntyneiden palveluissa toimintakyvyn eri osa-alueita arvioidaan järjestelmällisesti ja laajasti. Hoivakotien henkilöstö on koulutettu arviointivälineen käyttöön ja käytössämme on vertailukelpoista tietoa useamman vuoden ajalta. Käytämme RAI-arviointijärjestelmää asiakkaan hoidon suunnittelun lisäksi laadun seurannassa ja palveluiden kehittämisessä.

Hoivalla RAI-arvioinnin piirissä on 300 asiakasta. Arviointi tehdään vähintään puolivuosittain ja aina asiakkaan voinnin oleellisesti muuttuessa. Menetelmää käytetään Hoivalla ensisijaisesti apuvälineenä arvioitaessa asiakkaan hoidon tarvetta, suunniteltaessa hoitoa sekä seurattaessa hoidon laatua ja vaikuttavuutta. RAI-järjestelmää hyödynnetään muun muassa:

 

  • Yksilötasolla RAI-arvioinnin perusteella tehdään hoitosuunnitelma, joka tähtää toimintakyvyn paranemiseen ja elämän mielekkyyden lisääntymiseen. Arviointi tuo asiakkaan oman äänen kuuluviin, kun hän voi itse osallistua toimintakykynsä arviointiin ja hoidon suunnitteluun.
  • Hoidon laadun ja kustannusten arvioinnissa ja seurannassa
  • Henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa
  • Palvelujen kehittämisessä ja tiedolla johtamiseen
  • Vertailukehittämisessä/kehittämistyössä/tutkimuksessa. Vertailukehittämiseen kuuluu samankaltaisuuteen perustuva vertaisarviointi, yhteisesti sovittujen laatuindikaattoreiden käyttö sekä oman työn kehittäminen. RAI-vertailukehittäminen auttaa hahmottamaan kehittämiskohteita sekä alueet, joilla toiminta on vähintään yhtä hyvää tai parempaa kuin verrokeilla.