Palveluilla saadaan aikaan etenemistä haastavissakin tilanteissa

16.1.2020

Diakonissalaitoksen käyttäjäasiakastutkimukseen vastanneista asiakkaista alle kolmannes koki elämänlaatunsa hyväksi. Tuen avulla valtaosa kokee kuitenkin kohenemista eri elämänalueilla sekä etenemistä elämässään ja heille tärkeissä tavoitteissa. Palveluiden vaikuttavuutta on tärkeä todentaa, jotta resursseja voitaisiin kohdentaa tuloksellisiin tuki- ja hoitomuotoihin ja lisätä niiden saatavuutta.

Teimme loka-marraskuussa vuosittaisen asiakastutkimuksen, johon vastasi nyt yli 850 Diakonissalaitoksen eri palveluita käyttävää ihmistä. Vastanneista asiakkaista vain alle kolmannes koki elämänlaatunsa hyväksi EuroHis-8 -mittarilla mitattuna. EuroHis-8-patterissa kysytään elämänlaadusta, terveydestä, arjen tarmosta, rahan riittävyydestä, kyvystä selviytyä päivittäisistä toiminnoista sekä tyytyväisyydestä itseen, ihmissuhteisiin ja asuinalueen oloihin. Erityisesti tyytyväisyys taloudelliseen tilanteeseen on heikko ja resurssien vähyys vaikuttaa muille elämänalueille. Päihde- ja nuorisopalveluiden vastaajista vain 13 prosenttia koki elämänlaatunsa hyväksi, asumis- ja maahantulijoiden palveluissa noin viidennes, kun taas ikäihmisten palveluissa enemmän, lähes kolmannes.  62-86 prosenttia vastanneista asiakkaista kertoi kuitenkin elämänmuutoksista parempaan. Etenkin Asumispalveluiden ja Vamoksen asiakkaiden elämässä parannuksia kokivat edellisvuotta useammat vastaajat.

Erikseen Tulostähti-mittarilla mitattuna Vamoksessa saadaankin aikaan merkittävää toimintakyvyn kohenemista kaikilla elämänalueilla, kun tarkastellaan eroa lähtötilanteen ja viimeisimmän yhdessä tehdyn arvion välillä. Keskimääräinen muutos (+1.13) on pysynyt samansuuruisena 2018-2019. Matalimmat lähtöarvot ja suurimmat muutokset koettiin mielenterveyden (+1,63),  luottamuksen ja toivon (+1,55) sekä koulutuksen ja työelämän (+1,55) osalta.

Vamoksen Toipumistähti kaavio vuodelta 2019.

Missiomme on vahvistaa luottamusta, osallisuutta ja toimijuutta, ja onnistuimme tässä valtaosin

Eri palveluissamme 67-91 prosenttia asiakkaista koki tulleensa kohdatuksi palvelussa.

Osallisuuden kokemusta kysyttiin kolmella väittämällä: Minulla on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämääni, minulla on mahdollisuus vaikuttaa yksikköni toimintaan ja minulla on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan. Osallisuuden kokemus vaihteli eri palveluissa välillä 65-84 prosenttia. Eniten osallisuutta kokivat Vamos-nuoret, vähiten lastensuojelun asiakkaat.

Elämässä eteenpäin pääsyn kokemus vaihteli sekin. Vastanneista Vamos-nuorista jopa 86 prosenttia koki etenemistä elämässään palvelun avittamina. Alin tulos saatiin Asumispalveluista, joissa kuitenkin 63 prosenttia vastanneista koki palvelun auttaneen heitä pääsemään elämässä eteenpäin – ja  tässä tuli samalla huima parannus aikaisemmasta noin 55 prosentista vuosina 2017-18.  Muiden palveluiden tulokset asettuvat tälle välille. Asiakkaista valtaosa siis kokee palveluiden tuovan edistymistä haastavaan elämäntilanteeseensa.

Asiakkaiden Diakonissalaitokselle antamat kokonaisarvosanat olivat pääsääntöisesti nelosen pinnassa asteikolla 1-5. Nettosuositteluindeksi (NSI/NPS, asteikolla -100 – +100) nousi koko Diakonissalaitoksella 39:een.

Palvelut toimivat, ja palveluiden saatavuuden parantaminen antaisi yhä useammille mahdollisuuksia

Päihdepalveluissa nimenomainen tavoite on tukea asiakkaiden arkea ja vähentää päihteidenkäyttöä ja päihdehaittoja. Asiakkaat ovat sitoutuneita tavoitteisiin. Asumispalveluissa vastaavia päihteidenkäyttöön liittyviä tavoitteita ei ole. Kuitenkin molemmissa Diakonissalaitoksen palveluissa tapahtuu merkittäviä parannuksia: 85% päihdepalveluiden asiakkaista ja yli 75 prosenttia asumispalveluiden asiakkaista kertoo päihteenkäyttönsä tai päihdehaittojen jollain tavoin laantuneen.

Taulukkokuva korvaushoitoasiakkaiden toimintakyky koheni vuoden aikana vähän Toipumistähdellä arvioituna.

Myös korvaushoitoasiakkaiden toimintakyky koheni vuoden aikana vähän Toipumistähdellä arvioituna. Sekä kuntouttavassa että haittoja vähentävässä hoidossa Elämän taidot ja Koti olivat arvioinnissa mukana olleiden asiakkaiden vahvimmat osa-alueet, kun taas Työ ja koulutus oli heikoin osa-alue.

Nämä ovat rohkaisevia esimerkkejä! Palveluiden tarjoaminen niitä tarvitseville kannattaa. Kuitenkin Suomessa esimerkiksi korvaushoidon kattavuus opioidien käyttäjistä on vasta vain noin 25 prosenttia, kun kansainvälinen taso on luokkaa 50 prosenttia, ja muissa pohjoismaissa sitäkin korkeampi. Palveluiden saatavuuden lisääminen olisi monella alueella tarpeen, jotta yhä useammat pystyisivät palveluiden tukemana kääntämään elämänsä suuntaa.

Artikkelin ovat kirjoittaneet Diakonissalaitoksen vaikuttavuusasiantuntija Outi Kuikanmäki ja strategiajohtaja Mitti Storckovius.

 

Tutustu Vamoksen toimintaan Tutustu päihdepalveluihimme Tutustu asumispalveluihin Tutustu lapsi- ja perhepalveluihin

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: