Kyvyt-hanke

Euroopan unionin lippu ja Vipuvoimaa EU:lta logo

Pienin askelin työelämä- ja opintopoluille

Kyvyt-hanke

Kyvyt-hankkeessa kehitämme ja toteutamme yhteisöllistä sosiaalista kuntoutusta ja sen opinnollistamista kaikista heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville. Hankkeessa kehitettävä toiminta vahvistaa ihmistä niin, että hänen on mahdollista edetä pienin askelin kohti koulutus- ja työllisyyspolkuja.

Hanke käynnistyi syyskuussa 2019 ja se päättyy 31.5.2022.

Kehittämisessä painottuvat:

  • Arjen- ja elämänhallinnan sekä sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen valmennus
  • Opinto- ja työelämävalmiuksien valmennus ja koulutus
  • Vertaistuki ja ohjaus sekä osallisuus
  • Työnantajayhteistyö ja työtoiminta sekä uusien opintopolkujen rakentaminen.

Hanke on osa Suomen rakennerahaston ohjelmakokonaisuutta Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi. Hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hanketta toteuttavat yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Suomen Diakoniaopisto Oy ja Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopisto.

Kenelle?

Kohderyhmän muodostavat pääkaupunkiseudun opinto- ja työelämästä syrjäytyneet aikuiset, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia ja / tai jotka elävät asunnottomuuden uhan alla.

Tavoitteemme

Toiminta ja osallisuus vahvistavat ihmistä niin, että hänen on mahdollista edetä pienin askelin kohti opinto- ja työllisyyspolkuja.

Pitkällä aikavälillä

• yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja syrjäytyminen vähenevät
• työelämän ulkopuolella olevien määrä vähenee
• elinajanodote kasvaa
• osallisuus ja hyvinvointi lisääntyvät, kun kohderyhmä on ohjautunut tarkoituksenmukaisiin ja oikea-aikaisiin palveluihin.

Yhteystiedot

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy Kyvyt-hanke
Jarkko Partanen, projektipäällikkö
puh. 050 467 0110 jarkko.partanen@hoiva.fi

Katariina Enäsuo, projektityöntekijä
puh. 050 303 5506 katariina.enasuo@hoiva.fi

Anna Halén, projektityöntekijä
puh. 050 502 2722 anna.halen@hoiva.fi

Anssi Holappa, kokemusasiantuntija
puh. 050-4643020 sähköposti: anssi.holappa@hoiva.fi

Aikuiset päihdekuntoutujat jäävät usein tyhjän päälle (Helsingin Sanomat 10.1.2022)

Suomen Diakoniaopiston Kyvyt-hanke
Seurakuntaopiston Kyvyt-hanke

 

 

 

Kyvyt-hankkeen valmennukset ja koulutukset:

Nainen laittaa ruokaa.

Työvalmennukset

Kyvyt-hankkeen työvalmennuksissa yhdistetään sosiaali- ja eri ammattialojen osaaminen. Työvalmennuksessa osallistujille tarjotaan mahdollisuus tutustua opinto- ja työelämään yhteisen
tavoitteellisen tekemisen kautta, vahvistaa sosiaalisia taitoja ryhmässä ja edistää yksilöllisten tavoitteiden toteutumista. Eri alojen ammattilaiset tuovat valmennuksessa ammattitiedon ja -taidon osallistujien käyttöön matalalla kynnyksellä ja Kyvyt-hankkeen työntekijät mahdollistavat uuden oppimisen tarjoamalla tukea yksilöllisesti.

Tietoa ravintola- ja mediavalmennuksesta.

Syksyn 2021 ravintolavalmennus:

Ravintolavalmennuksessa työskennellään keittiössä huippukokki Jaakko Soihan ohjaamana, vahvistetaan työyhteisötaitoja sekä tutustutaan opinto- ja työelämän mahdollisuuksiin. Osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat oman Pop up -ravintolan, joka avataan asiakkaille valmennuksen lopuksi.

Ravintolavalmennus ke-to 6.10. – 25.11.2021 / hakuaika elo-syyskuu. Ilmoittaudu mukaan puhelimitse: 050 303 5506.

Syksyn 2021 mediavalmennus:

Mediavalmennuksessa keskitytään kuvalliseen ilmaisuun erilaisten harjoitteiden kautta alan konkareiden opastamana. Valmennuksen otoksista koostetaan lopuksi näyttely, joka on esillä joulukuun ajan Kallion Elokolossa.

Mediavalmennus keskiviikkoisin 6.10. – 1.12.2021 / hakuaika elo-syyskuu.

Mies jonglööraa yksipyöräisellä.

Yksilövalmennus

Yksilövalmennuksen tavoitteena on luoda yhteinen näkemys asiakkaan osaamisesta, kiinnostuksen kohteista ja voimavaroista. Tämän pohjalta asiakkaalle luodaan toimintasuunnitelma, johon kirjataan tarkoituksenomaisia toimenpiteitä tukemaan asiakasta omien päämäärien saavuttamisessa ja oman polun rakentamisessa.

Asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnissa ja tavoitteiden luomisessa käytetään apuna Tulostähti-toimintakyvyn mittaria. Toimintasuunnitelma luodaan asiakkaan kanssa voimavaralähtöisesti ja sitä päivitetään jatkuvasti asiakkaan elämäntilanteen muuttuessa. Toimenpiteet laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa pienin askelin toteutettaviksi ja realistisiksi, näin niihin sitoutuminen on helpompaa. Tuen tarve määritellään yhdessä asiakkaan kanssa ja hänen tarpeistaan käsin.

Työntekijämme kulkevat tarvittaessa rinnalla uuteen palveluun /opintoihin /työelämään siirryttäessä. Lähdemme tarvittaessa asiakkaan mukaan tutustumiskäynneille ja haastatteluihin, voimme sovitusti myös osallistua työpaikalla tai uudessa toimintaympäristössä asiakkaan ensimmäiseen työ- tai toimintavuoroon mikäli asiakas tarvitsee tämänkaltaista tukea. Työntekijämme ovat tukena asiakkaiden viranomais- ja verkostotyössä sekä tarvittaessa verkostojen koolle kutsujina. Asiakkaan siirtyessä johonkin velvoittavaan toimintaan (opiskelu, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta tms.) tuen tarve viranomais- ja verkostotyössä korostuu. Autamme asiakasta oikea-aikaisten tukien ja viranomaispäätösten hakuprosesseissa.

Mies tasapainottelee jalkapalloa jalallaan.

MTEA1 Mielenterveyden ensiapukoulutukset

Mielenterveystaitoja ja -tietoja opiskellaan MIELENTERVEYDEN ENSIAPU®1 -koulutuksessa tutustutaan siihen, mitä mielenterveys on ja mitä ovat sen suoja- ja riskitekijät. Muita teemoja ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot, kriisit ja niistä selviytyminen sekä arjen hyvinvoinnista
huolehtimisen taidot. Kyvyt-hankkeessa kouluttajina toimivat Jarkko Partanen ja Katariina Enäsuo.

Koulutuksiimme varataan aina myös ammattilaisille paikkoja (1-2kpl). Koulutuksien ajankohdista tiedotetaan erikseen. Vuonna 2020 järjestettiin kolme koulutusta ja koulutettuja oli 34 henkilöä joista 10 oli sote-alan ammattilaisia. Koulutus on Mieli ry valvomaa toimintaa ja kouluttajamme ovat heidän kouluttamia. Vuoden 2021 koulutukset julkaistaan COVID-19 tilanteen salliessa koulutusten jatkamisen.

Koronan vaikutukset toimintaamme

Koronarajoitusten vuoksi valmennuksessamme on painottunut osallistujien hyvinvoinnin tukeminen ja arjen hallinta, koska monet osallistujien hyvinvointia tukevat paikat (päivätoiminnat, vertaisryhmät jne.) ovat olleet suljettuina.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme  viranomaisten
ajantasaisia turvallisuusohjeita, suojautumista ja kokoontumisrajoituksia. Ilmoitamme muutoksista toiminnassamme verkkosivuillamme ja suoraan asiakkaillemme.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: